استقبال سران سیاسی کردستان عراق از طرح آیت‌الله سیستانی

استقبال سران سیاسی کردستان عراق از طرح آیت‌الله سیستانی
سران سیاسی کردستان عراق از طرح مرجعیت عراق استقبال و برای گفت‌وگو با بغداد اعلام آمادگی کرد.

استقبال سران سیاسی کردستان عراق از طرح آیت‌الله سیستانی

سران سیاسی کردستان عراق از طرح مرجعیت عراق استقبال و برای گفت‌وگو با بغداد اعلام آمادگی کرد.
استقبال سران سیاسی کردستان عراق از طرح آیت‌الله سیستانی