اسرائیل بخشی از بحران هسته‌ای جهان است

اسرائیل بخشی از بحران هسته‌ای جهان است
نخست وزیر پیشین نروژ با بیان اینکه رژیم صهیونیستی روند عدم اشاعه را تضعیف می‌کند، گفت اسرائیل بخشی از بحران هسته‌ای در جهان است.

اسرائیل بخشی از بحران هسته‌ای جهان است

نخست وزیر پیشین نروژ با بیان اینکه رژیم صهیونیستی روند عدم اشاعه را تضعیف می‌کند، گفت اسرائیل بخشی از بحران هسته‌ای در جهان است.
اسرائیل بخشی از بحران هسته‌ای جهان است