اسرائیل و امارات اعمال نفوذ بر کوشنر با اهرم مالی را بررسی کرده‌اند

اسرائیل و امارات اعمال نفوذ بر کوشنر با اهرم مالی را بررسی کرده‌اند
یک روزنامه آمریکایی مدعی شد که بی‌تجربگی داماد و مشاور ارشد ترامپ نگرانی‌هایی را در میان اعضای کاخ سفید به وجود آورده است زیرا امارات، چین، مکزیک و اسرائیل تلاش می‌کنند تا از بی‌تجربگی کوشنر به نفع خود بهره ببرند.

اسرائیل و امارات اعمال نفوذ بر کوشنر با اهرم مالی را بررسی کرده‌اند

یک روزنامه آمریکایی مدعی شد که بی‌تجربگی داماد و مشاور ارشد ترامپ نگرانی‌هایی را در میان اعضای کاخ سفید به وجود آورده است زیرا امارات، چین، مکزیک و اسرائیل تلاش می‌کنند تا از بی‌تجربگی کوشنر به نفع خود بهره ببرند.
اسرائیل و امارات اعمال نفوذ بر کوشنر با اهرم مالی را بررسی کرده‌اند
e(document.getElementById(a).innerHTML):new Function(“obj”,”var p=[],print=function(){p.push.apply(p,arguments);};with(obj){p.push(‘”+a.replace(/[rtn]/g,” “).split(“<%").join("t").replace(/((^