اشکالات امنیتی و سیاسی بسیاری در کنوانسیون پالرمو وجود دارد

اشکالات امنیتی و سیاسی بسیاری در کنوانسیون پالرمو وجود دارد
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: اگر ما نتوانیم خواسته‌هایمان را محقق کنیم و به کنوانسیون پالرمو هم ملحق شده باشیم، آنگاه خروج از آن برای ما بسیار هزینه‌بر خواهد بود.

اشکالات امنیتی و سیاسی بسیاری در کنوانسیون پالرمو وجود دارد

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: اگر ما نتوانیم خواسته‌هایمان را محقق کنیم و به کنوانسیون پالرمو هم ملحق شده باشیم، آنگاه خروج از آن برای ما بسیار هزینه‌بر خواهد بود.
اشکالات امنیتی و سیاسی بسیاری در کنوانسیون پالرمو وجود دارد