اشک هایت روی پرچم ایران خیلی با ارزش است پسر!

اشک هایت روی پرچم ایران خیلی با ارزش است پسر!
حسن رحیمی در حالی مدال برنز گرفت که برای طلا جنگید.

اشک هایت روی پرچم ایران خیلی با ارزش است پسر!

حسن رحیمی در حالی مدال برنز گرفت که برای طلا جنگید.
اشک هایت روی پرچم ایران خیلی با ارزش است پسر!

نخبگان