اصابت موشک یمن به محل تجمع مزدوران سعودی در شمال شرق صنعاء

اصابت موشک یمن به محل تجمع مزدوران سعودی در شمال شرق صنعاء
یگان موشکی ارتش یمن و انصارالله امروز یک فروند موشک دیگر را به سمت محل تجمع مزدوران سعودی در جبهه نهم واقع در شمال استان صنعاء شلیک کردند.

اصابت موشک یمن به محل تجمع مزدوران سعودی در شمال شرق صنعاء

یگان موشکی ارتش یمن و انصارالله امروز یک فروند موشک دیگر را به سمت محل تجمع مزدوران سعودی در جبهه نهم واقع در شمال استان صنعاء شلیک کردند.
اصابت موشک یمن به محل تجمع مزدوران سعودی در شمال شرق صنعاء