اصابت ۳۷ فروند خمپاره به غوطه شرقی دمشق

اصابت ۳۷ فروند خمپاره به غوطه شرقی دمشق
منابع سوری از اصابت ۳۷ فروند خمپاره به سمت غوطه شرقی واقع در ریف دمشق خبر دادند.

اصابت ۳۷ فروند خمپاره به غوطه شرقی دمشق

منابع سوری از اصابت ۳۷ فروند خمپاره به سمت غوطه شرقی واقع در ریف دمشق خبر دادند.
اصابت ۳۷ فروند خمپاره به غوطه شرقی دمشق