اطلاعات جعبه سیاه هواپیمای سانحه دیده ATR خوانده شد

اطلاعات جعبه سیاه هواپیمای سانحه دیده ATR خوانده شد
مدیر روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری گفت: کار دانلود اطلاعات جعبه سیاه هواپیمای سانحه دیده در فرانسه به پایان رسید.

اطلاعات جعبه سیاه هواپیمای سانحه دیده ATR خوانده شد

مدیر روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری گفت: کار دانلود اطلاعات جعبه سیاه هواپیمای سانحه دیده در فرانسه به پایان رسید.
اطلاعات جعبه سیاه هواپیمای سانحه دیده ATR خوانده شد