اعاده اموال نامشروع مسئولان نیازمند نظارت عالیه است/ عدم شفافیت در تمام سطوح رسوخ کرده است

اعاده اموال نامشروع مسئولان نیازمند نظارت عالیه است/ عدم شفافیت در تمام سطوح رسوخ کرده است
یک کارشناس اقتصادی گفت: نظارت عالیه و مستقیم بر عملکرد کمیته اعاده اموال نامشروع مسئولان لازمه شفاف سازی در اقتصاد کشور است.

اعاده اموال نامشروع مسئولان نیازمند نظارت عالیه است/ عدم شفافیت در تمام سطوح رسوخ کرده است

یک کارشناس اقتصادی گفت: نظارت عالیه و مستقیم بر عملکرد کمیته اعاده اموال نامشروع مسئولان لازمه شفاف سازی در اقتصاد کشور است.
اعاده اموال نامشروع مسئولان نیازمند نظارت عالیه است/ عدم شفافیت در تمام سطوح رسوخ کرده است