اعتباری برای تكميل زيرساخت‌های‌ اولیه در منطقه آزاد اینچه‌برون پیش‌بینی نشده است

اعتباری برای تكميل زيرساخت‌های‌ اولیه در منطقه آزاد اینچه‌برون پیش‌بینی نشده است
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با اشاره به عدم پیش بینی اعتبار از سوی دبيرخانه شورای عالی مناطق آزاد برای تكميل زيرساخت‌های اولیه در منطقه آزاد پیشنهادی اینچه برون تاکید کرد: ايجاد مناطق آزاد بدون تأمین زیرساخت‌های لازم، تضمین كننده پیشرفت كشور نیست.

اعتباری برای تكميل زيرساخت‌های‌ اولیه در منطقه آزاد اینچه‌برون پیش‌بینی نشده است

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با اشاره به عدم پیش بینی اعتبار از سوی دبيرخانه شورای عالی مناطق آزاد برای تكميل زيرساخت‌های اولیه در منطقه آزاد پیشنهادی اینچه برون تاکید کرد: ايجاد مناطق آزاد بدون تأمین زیرساخت‌های لازم، تضمین كننده پیشرفت كشور نیست.
اعتباری برای تكميل زيرساخت‌های‌ اولیه در منطقه آزاد اینچه‌برون پیش‌بینی نشده است