اعتراض ۲۰ نماینده کنگره آمریکا به فروش تسلیحات به رژیم سعودی

اعتراض ۲۰ نماینده کنگره آمریکا به فروش تسلیحات به رژیم سعودی
۲۰ نماینده کنگره آمریکا با اشاره به کشتار غیرنظامیان در یمن، خواستار توقف فروش تسلیحات به ریاض شدند.

اعتراض ۲۰ نماینده کنگره آمریکا به فروش تسلیحات به رژیم سعودی

۲۰ نماینده کنگره آمریکا با اشاره به کشتار غیرنظامیان در یمن، خواستار توقف فروش تسلیحات به ریاض شدند.
اعتراض ۲۰ نماینده کنگره آمریکا به فروش تسلیحات به رژیم سعودی

مجله اتومبیل