اعترافات ژنرال آیرونساید درباره رضاخان

اعترافات ژنرال آیرونساید درباره رضاخان
ژنرال آیرونساید اعتراف می‌کند پس از گفتگویی که امروز با رضا داشتیم اداره امور قزاق‌های ایرانی را به طور قاطع به او واگذار نمودم. برایش توضیح دادم که خیال دارم بتدریج از قید نظارت خود آزادش کنم.

اعترافات ژنرال آیرونساید درباره رضاخان

ژنرال آیرونساید اعتراف می‌کند پس از گفتگویی که امروز با رضا داشتیم اداره امور قزاق‌های ایرانی را به طور قاطع به او واگذار نمودم. برایش توضیح دادم که خیال دارم بتدریج از قید نظارت خود آزادش کنم.
اعترافات ژنرال آیرونساید درباره رضاخان