اعتراف مدیرعامل شرکت شهربان به استفاده از افراد سابقه دار شرارت برای برخورد با دستفروشان

اعتراف مدیرعامل شرکت شهربان به استفاده از افراد سابقه دار شرارت برای برخورد با دستفروشان
روزنامه شهروند نوشت: مدیرعامل شرکت شهربان شهرداری تهران گفت: ۳۰۰ نفر از شهربان‌های متخلف در سال گذشته اخراج شدند.

اعتراف مدیرعامل شرکت شهربان به استفاده از افراد سابقه دار شرارت برای برخورد با دستفروشان

روزنامه شهروند نوشت: مدیرعامل شرکت شهربان شهرداری تهران گفت: ۳۰۰ نفر از شهربان‌های متخلف در سال گذشته اخراج شدند.
اعتراف مدیرعامل شرکت شهربان به استفاده از افراد سابقه دار شرارت برای برخورد با دستفروشان

فروش بک لینک