اعزام تکواندوکای گیلانی به المپیک ریوی برزیل

اعزام تکواندوکای گیلانی به المپیک ریوی برزیل
تکواندوکای گیلانی به نمایندگی از ایران برای برگزاری دیدار نمادین پارا تکواندو راهی رقابت های المپیک ریو شد.

اعزام تکواندوکای گیلانی به المپیک ریوی برزیل

تکواندوکای گیلانی به نمایندگی از ایران برای برگزاری دیدار نمادین پارا تکواندو راهی رقابت های المپیک ریو شد.
اعزام تکواندوکای گیلانی به المپیک ریوی برزیل

موسیقی