اعضای شورای مرکزی حزب زنان جمهوری اسلامی مشخص شد + اسامی

اعضای شورای مرکزی حزب زنان جمهوری اسلامی مشخص شد + اسامی
۱۵ عضو شورای مرکزی و اعضای علی‌البدل و بازرسین زنان حزب جمهوری اسلامی در مجمع عمومی مشخص شدند.

اعضای شورای مرکزی حزب زنان جمهوری اسلامی مشخص شد + اسامی

۱۵ عضو شورای مرکزی و اعضای علی‌البدل و بازرسین زنان حزب جمهوری اسلامی در مجمع عمومی مشخص شدند.
اعضای شورای مرکزی حزب زنان جمهوری اسلامی مشخص شد + اسامی