اعلام مراکز پاسخگویی به مالباختگان موسسات مالی و اعتباری از سوی بانک مرکزی

اعلام مراکز پاسخگویی به مالباختگان موسسات مالی و اعتباری از سوی بانک مرکزی
نایب رییس مجلس از تعیین مراکزی از سوی بانک مرکزی جهت پاسخگویی به مالباختگان موسسات مالی و اعتباری خبر داد.

اعلام مراکز پاسخگویی به مالباختگان موسسات مالی و اعتباری از سوی بانک مرکزی

نایب رییس مجلس از تعیین مراکزی از سوی بانک مرکزی جهت پاسخگویی به مالباختگان موسسات مالی و اعتباری خبر داد.
اعلام مراکز پاسخگویی به مالباختگان موسسات مالی و اعتباری از سوی بانک مرکزی