اغتشاشات، حاصل ادغام جریان‌های سلطنت‌طلب، نفاق و وندالیسم است

اغتشاشات، حاصل ادغام جریان‌های سلطنت‌طلب، نفاق و وندالیسم است
کارشناس مسائل سیاسی معتقد است که اغتشاشات اخیر کشور حاصل ترکیب جریان‌های سلطنت‌طلب، نفاق و وندالیسم است.

اغتشاشات، حاصل ادغام جریان‌های سلطنت‌طلب، نفاق و وندالیسم است

کارشناس مسائل سیاسی معتقد است که اغتشاشات اخیر کشور حاصل ترکیب جریان‌های سلطنت‌طلب، نفاق و وندالیسم است.
اغتشاشات، حاصل ادغام جریان‌های سلطنت‌طلب، نفاق و وندالیسم است