اغتشاشات حاصل طراحی بیگانگان و همراهی عوامل داخلی است

اغتشاشات حاصل طراحی بیگانگان و همراهی عوامل داخلی است
دبیر شورای نگهبان، اغتشاشات چند روز گذشته در کشور را حاصل طراحی بیگانگان و همراهی عوامل داخلی دانست.

اغتشاشات حاصل طراحی بیگانگان و همراهی عوامل داخلی است

دبیر شورای نگهبان، اغتشاشات چند روز گذشته در کشور را حاصل طراحی بیگانگان و همراهی عوامل داخلی دانست.
اغتشاشات حاصل طراحی بیگانگان و همراهی عوامل داخلی است