افت بهای رسمی ۲۵ ارز/ یورو 123 ریال تقویت شد+ جدول

افت بهای رسمی ۲۵ ارز/ یورو 123 ریال تقویت شد+ جدول
امروز نرخ رسمی دلار یک ریال و پوند 281 ریال کاهش یافت اما یورو 123 ریال افزایش داشته است.

افت بهای رسمی ۲۵ ارز/ یورو 123 ریال تقویت شد+ جدول

امروز نرخ رسمی دلار یک ریال و پوند 281 ریال کاهش یافت اما یورو 123 ریال افزایش داشته است.
افت بهای رسمی ۲۵ ارز/ یورو 123 ریال تقویت شد+ جدول