افراد مسلح با پیشنهاد خروج از شهر «التل» سوریه موافقت کردند

افراد مسلح با پیشنهاد خروج از شهر «التل» سوریه موافقت کردند
منابع وابسته به معارضان اعلام کردند عناصر مسلح محاصره با پیشنهاد دولت سوریه مبنی بر خروج از شهر«التل» واقع در ریف دمشق موافقت کردند.

افراد مسلح با پیشنهاد خروج از شهر «التل» سوریه موافقت کردند

منابع وابسته به معارضان اعلام کردند عناصر مسلح محاصره با پیشنهاد دولت سوریه مبنی بر خروج از شهر«التل» واقع در ریف دمشق موافقت کردند.
افراد مسلح با پیشنهاد خروج از شهر «التل» سوریه موافقت کردند