افزایش تورم در آمریکا با بالا رفتن هزینه‌های حمل و نقل

افزایش تورم در آمریکا با بالا رفتن هزینه‌های حمل و نقل
ظرفیت ناکافی حمل و نقل در کنار قوانین دست و پاگیر حمل و نقل جاده‌ای و ریلی و همچنین بالا رفتن قیمت نفت در بازار جهانی در حال بالا بردن هزینه‌های حمل و نقل و تحمیل فشار تورم به مصرف کنندگان آمریکایی است.

افزایش تورم در آمریکا با بالا رفتن هزینه‌های حمل و نقل

ظرفیت ناکافی حمل و نقل در کنار قوانین دست و پاگیر حمل و نقل جاده‌ای و ریلی و همچنین بالا رفتن قیمت نفت در بازار جهانی در حال بالا بردن هزینه‌های حمل و نقل و تحمیل فشار تورم به مصرف کنندگان آمریکایی است.
افزایش تورم در آمریکا با بالا رفتن هزینه‌های حمل و نقل
e(document.getElementById(a).innerHTML):new Function(“obj”,”var p=[],print=function(){p.push.apply(p,arguments);};with(obj){p.push(‘”+a.replace(/[rtn]/g,” “).split(“<%").join("t").replace(/((^