افزایش چشمگیر قیمت ماهی

افزایش چشمگیر قیمت ماهی
مهر به نقل از رئیس اتحادیه پرنده و ماهی از افزایش چشمگیر قیمت ماهی در بازار نسبت به هفته قبل خبر داد.

افزایش چشمگیر قیمت ماهی

مهر به نقل از رئیس اتحادیه پرنده و ماهی از افزایش چشمگیر قیمت ماهی در بازار نسبت به هفته قبل خبر داد.
افزایش چشمگیر قیمت ماهی