افزایش ۷۵درصدی مبادلات تجاری ایران و آذربایجان

افزایش ۷۵درصدی مبادلات تجاری ایران و آذربایجان
کانال وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نوشت: محمود واعظی وزیر ارتباطات ایران با رئیس جمهوری آذربایجان دیدار کرد.

افزایش ۷۵درصدی مبادلات تجاری ایران و آذربایجان

کانال وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نوشت: محمود واعظی وزیر ارتباطات ایران با رئیس جمهوری آذربایجان دیدار کرد.
افزایش ۷۵درصدی مبادلات تجاری ایران و آذربایجان