افزایش 55 برابری زائران ایرانی اربعین در کربلا از سال ۸۹ تا ۹۵

افزایش 55 برابری زائران ایرانی اربعین در کربلا از سال ۸۹ تا ۹۵
بررسی تطبیقی آمار زائرین ایرانی حاضر در راهپیمایی اربعین در فاصله سال‌های ۸۹ تا ۹۵ نشان دهنده افزایش ۵۵ برابری تعداد زائرین ظرف مدت ۶ سال است.

افزایش 55 برابری زائران ایرانی اربعین در کربلا از سال ۸۹ تا ۹۵

بررسی تطبیقی آمار زائرین ایرانی حاضر در راهپیمایی اربعین در فاصله سال‌های ۸۹ تا ۹۵ نشان دهنده افزایش ۵۵ برابری تعداد زائرین ظرف مدت ۶ سال است.
افزایش 55 برابری زائران ایرانی اربعین در کربلا از سال ۸۹ تا ۹۵