افزایش 6700 میلیارد تومانی بودجه آموزش و پرورش در مجلس/بدهی 150 میلیارد تومانی قبوض آب، برق و گاز مدارس

افزایش 6700 میلیارد تومانی بودجه آموزش و پرورش در مجلس/بدهی 150 میلیارد تومانی قبوض آب، برق و گاز مدارس
معاون حقوقی و امور مجلس وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه در مجلس 6700 میلیارد تومان بر بودجه پیشنهادی دولت برای آموزش و پرورش اضافه شد، گفت: کل هزینه آب، برق و گاز مدارس سالیانه در سطح کشور 300 میلیارد تومان است که ما از این محل 150 میلیارد تومان به شرکت های مربوطه در سال 96 بدهی داریم.

افزایش 6700 میلیارد تومانی بودجه آموزش و پرورش در مجلس/بدهی 150 میلیارد تومانی قبوض آب، برق و گاز مدارس

معاون حقوقی و امور مجلس وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه در مجلس 6700 میلیارد تومان بر بودجه پیشنهادی دولت برای آموزش و پرورش اضافه شد، گفت: کل هزینه آب، برق و گاز مدارس سالیانه در سطح کشور 300 میلیارد تومان است که ما از این محل 150 میلیارد تومان به شرکت های مربوطه در سال 96 بدهی داریم.
افزایش 6700 میلیارد تومانی بودجه آموزش و پرورش در مجلس/بدهی 150 میلیارد تومانی قبوض آب، برق و گاز مدارس