افشاگری درباره زمان قرارداد رامین رضائیان!

افشاگری درباره زمان قرارداد رامین رضائیان!
این بازیکن قصد دارد در تاریخی قرارداد ببندد که پرسپولیس نتواند از او شکایت کند.

افشاگری درباره زمان قرارداد رامین رضائیان!

این بازیکن قصد دارد در تاریخی قرارداد ببندد که پرسپولیس نتواند از او شکایت کند.
افشاگری درباره زمان قرارداد رامین رضائیان!

تکست آهنگ