افشای جزئیاتی از طرح رژیم‌صهیونیستی برای تشکیل «کشور واحد» +عکس

افشای جزئیاتی از طرح رژیم‌صهیونیستی برای تشکیل «کشور واحد» +عکس
یک خبرگزاری فلسطینی به اسنادی از طرح تل‌آویو برای تشکیل «کشور واحد» دست یافته که نشان می‌دهد این رژیم دنبال تشکیل 30 استان و اختصاص 20 استان آن به صهیونیست‌هاست.

افشای جزئیاتی از طرح رژیم‌صهیونیستی برای تشکیل «کشور واحد» +عکس

یک خبرگزاری فلسطینی به اسنادی از طرح تل‌آویو برای تشکیل «کشور واحد» دست یافته که نشان می‌دهد این رژیم دنبال تشکیل 30 استان و اختصاص 20 استان آن به صهیونیست‌هاست.
افشای جزئیاتی از طرح رژیم‌صهیونیستی برای تشکیل «کشور واحد» +عکس