الجزیره: هواپیمای سعد الحریری وارد پاریس شد

الجزیره: هواپیمای سعد الحریری وارد پاریس شد
شبکه «الجزیره» قطر از به زمین نشستن هواپیمای حامل نخست‌وزیر مستعفی لبنان در فرودگاه پاریس خبر داد.

الجزیره: هواپیمای سعد الحریری وارد پاریس شد

شبکه «الجزیره» قطر از به زمین نشستن هواپیمای حامل نخست‌وزیر مستعفی لبنان در فرودگاه پاریس خبر داد.
الجزیره: هواپیمای سعد الحریری وارد پاریس شد