الشرق‌الاوسط: سفر ظریف به آنکارا تشکیل اتحاد سه‌جانبه روسیه-ایران-ترکیه را محتمل‌تر کرد

الشرق‌الاوسط: سفر ظریف به آنکارا تشکیل اتحاد سه‌جانبه روسیه-ایران-ترکیه را محتمل‌تر کرد
روزنامه «الشرق‌الاوسط» با اشاره به سفر وزیرخارجه ایران به ترکیه تأکید کرد: «تمام شواهد و رویدادهای اخیر حاکیست تشکیل اتحاد سه‌جانبه روسیه-ایران-ترکیه درباره سوریه بسیار محتمل تر از گذشته مطرح است».

الشرق‌الاوسط: سفر ظریف به آنکارا تشکیل اتحاد سه‌جانبه روسیه-ایران-ترکیه را محتمل‌تر کرد

روزنامه «الشرق‌الاوسط» با اشاره به سفر وزیرخارجه ایران به ترکیه تأکید کرد: «تمام شواهد و رویدادهای اخیر حاکیست تشکیل اتحاد سه‌جانبه روسیه-ایران-ترکیه درباره سوریه بسیار محتمل تر از گذشته مطرح است».
الشرق‌الاوسط: سفر ظریف به آنکارا تشکیل اتحاد سه‌جانبه روسیه-ایران-ترکیه را محتمل‌تر کرد

استخدام آموزش و پرورش