العبادی: عراق امروز پیروز و یکپارچه ایستاده است

العبادی: عراق امروز پیروز و یکپارچه ایستاده است
حیدر العبادی در کنفرانس بازسازی عراق در کویت، گفت که داعش زیرساخت‌ها و منازل عراقی را نابود کرد اما عراق امروزه پیروز و منسجم باقی مانده است.

العبادی: عراق امروز پیروز و یکپارچه ایستاده است

حیدر العبادی در کنفرانس بازسازی عراق در کویت، گفت که داعش زیرساخت‌ها و منازل عراقی را نابود کرد اما عراق امروزه پیروز و منسجم باقی مانده است.
العبادی: عراق امروز پیروز و یکپارچه ایستاده است