المعلم در پیام به وزیر خارجه عراق؛ لزوم تداوم هماهنگی و اجرای تفاهم نامه ها بین دمشق و بغداد

المعلم در پیام به وزیر خارجه عراق؛ لزوم تداوم هماهنگی و اجرای تفاهم نامه ها بین دمشق و بغداد
وزیر خارجه سوریه در جریان پیام به همتای عراق خود تأکید کرد که باید هماهنگی میان دو کشور ادامه یابد و تفاهنامه های امضا شده میان دمشق و بغداد اجرایی شود.

المعلم در پیام به وزیر خارجه عراق؛ لزوم تداوم هماهنگی و اجرای تفاهم نامه ها بین دمشق و بغداد

وزیر خارجه سوریه در جریان پیام به همتای عراق خود تأکید کرد که باید هماهنگی میان دو کشور ادامه یابد و تفاهنامه های امضا شده میان دمشق و بغداد اجرایی شود.
المعلم در پیام به وزیر خارجه عراق؛ لزوم تداوم هماهنگی و اجرای تفاهم نامه ها بین دمشق و بغداد