الگوی قراردادهای نفتی نفی استقلال کشور و خلاف قانون اساسی است/مجلس در آزمون سخت استقلال‌خواهی

الگوی قراردادهای نفتی نفی استقلال کشور و خلاف قانون اساسی است/مجلس در آزمون سخت استقلال‌خواهی
مسؤول سیاسی بسیج دانشجویی دانشگاه‌های تهران گفت: قراردادهای نفتی نفی جدی استقلال اقتصادی و سیاسی و نقض اصول امنیتی کشور است زیرا تمام مراحل فروش نفت با کشورهای خارجی است و بحران اقتصادی به شمار می‌رود.

الگوی قراردادهای نفتی نفی استقلال کشور و خلاف قانون اساسی است/مجلس در آزمون سخت استقلال‌خواهی

مسؤول سیاسی بسیج دانشجویی دانشگاه‌های تهران گفت: قراردادهای نفتی نفی جدی استقلال اقتصادی و سیاسی و نقض اصول امنیتی کشور است زیرا تمام مراحل فروش نفت با کشورهای خارجی است و بحران اقتصادی به شمار می‌رود.
الگوی قراردادهای نفتی نفی استقلال کشور و خلاف قانون اساسی است/مجلس در آزمون سخت استقلال‌خواهی

ایرانی