امارات 80 درصد نیروهایش را از «مارب» عقب کشید

امارات 80 درصد نیروهایش را از «مارب» عقب کشید
ابوظبی 80 درصد نیروهایش از پایگاه نظامی «التداوین» واقع میان دو استان «مارب» و «الجوف» یمن را عقب کشید.

امارات 80 درصد نیروهایش را از «مارب» عقب کشید

ابوظبی 80 درصد نیروهایش از پایگاه نظامی «التداوین» واقع میان دو استان «مارب» و «الجوف» یمن را عقب کشید.
امارات 80 درصد نیروهایش را از «مارب» عقب کشید

فروش بک لینک