امتحانات نهایی دانش‌آموزان از چهارم دی ‌ماه آغاز می‌شود

امتحانات نهایی دانش‌آموزان از چهارم دی ‌ماه آغاز می‌شود
رئیس مرکز سنجش وزارت آموزش و پرورش از آغاز امتحانات نهایی دانش‌آموزان از چهارم دی ماه خبر داد.

امتحانات نهایی دانش‌آموزان از چهارم دی ‌ماه آغاز می‌شود

رئیس مرکز سنجش وزارت آموزش و پرورش از آغاز امتحانات نهایی دانش‌آموزان از چهارم دی ماه خبر داد.
امتحانات نهایی دانش‌آموزان از چهارم دی ‌ماه آغاز می‌شود