امنیت مردم خط قرمز نظام است/آشوبگران از مدارای ناجا و بسیج سوءاستفاده کردند

امنیت مردم خط قرمز نظام است/آشوبگران از مدارای ناجا و بسیج سوءاستفاده کردند
رئیس قوه قضاییه امنیت را خط قرمز نظام جمهوری اسلامی و مردم دانست و با تاکید بر اقدام قانونی، قاطع و فوری دستگاه قضایی در برخورد با حوادث اخیر در تهران، به آشوبگران هشدار داد که امنیت کشور به هیچ عنوان محل مدارا و تسامح نیست.

امنیت مردم خط قرمز نظام است/آشوبگران از مدارای ناجا و بسیج سوءاستفاده کردند

رئیس قوه قضاییه امنیت را خط قرمز نظام جمهوری اسلامی و مردم دانست و با تاکید بر اقدام قانونی، قاطع و فوری دستگاه قضایی در برخورد با حوادث اخیر در تهران، به آشوبگران هشدار داد که امنیت کشور به هیچ عنوان محل مدارا و تسامح نیست.
امنیت مردم خط قرمز نظام است/آشوبگران از مدارای ناجا و بسیج سوءاستفاده کردند
!0===a.adult)&&”0″===ds