امیرآبادی: در همایش ایران کانکت حاکمیت انگلیسی در پایتخت ایران دیده می‌شود

امیرآبادی: در همایش ایران کانکت حاکمیت انگلیسی در پایتخت ایران دیده می‌شود
عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی، گفت: در برگزاری همایش ایران کانکت حاکمیت انگلیسی در پایتخت جمهوری اسلامی ایران دیده می‌شود و سؤال من این است که چرا باید انگلیسی‌ها جرأت داشته باشند که همچنین توهینی را به ملت ایران کنند.

امیرآبادی: در همایش ایران کانکت حاکمیت انگلیسی در پایتخت ایران دیده می‌شود

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی، گفت: در برگزاری همایش ایران کانکت حاکمیت انگلیسی در پایتخت جمهوری اسلامی ایران دیده می‌شود و سؤال من این است که چرا باید انگلیسی‌ها جرأت داشته باشند که همچنین توهینی را به ملت ایران کنند.
امیرآبادی: در همایش ایران کانکت حاکمیت انگلیسی در پایتخت ایران دیده می‌شود

مدرسه