انتخاب ناظران مجلس در شورای نظارت بر صدا و سیما،کمیته تعیین مصادیق مجرمانه و…

انتخاب ناظران مجلس در شورای نظارت بر صدا و سیما،کمیته تعیین مصادیق مجرمانه و…
نمایندگان مجلس ناظران خود را در شوراها و ستادها و هیات‌های مختلف انتخاب کردند.

انتخاب ناظران مجلس در شورای نظارت بر صدا و سیما،کمیته تعیین مصادیق مجرمانه و…

نمایندگان مجلس ناظران خود را در شوراها و ستادها و هیات‌های مختلف انتخاب کردند.
انتخاب ناظران مجلس در شورای نظارت بر صدا و سیما،کمیته تعیین مصادیق مجرمانه و…

باران فیلم