انتشار اوراق مشارکت ارزی تا ۲ هفته آینده

انتشار اوراق مشارکت ارزی تا ۲ هفته آینده
رئیس کل بانک مرکزی گفت: انتشار اوراق مشارکت ارزی توسط بانک مرکزی از گزینه‌های پیش بینی شده و جذاب در این زمینه است که ظرف ۲ هفته آینده عملیاتی خواهد شد.

انتشار اوراق مشارکت ارزی تا ۲ هفته آینده

رئیس کل بانک مرکزی گفت: انتشار اوراق مشارکت ارزی توسط بانک مرکزی از گزینه‌های پیش بینی شده و جذاب در این زمینه است که ظرف ۲ هفته آینده عملیاتی خواهد شد.
انتشار اوراق مشارکت ارزی تا ۲ هفته آینده