انتقاد شدید عابدینی و فخری با چشمانی اشکبار:با ناداوری مدال ایران را گرفتند

انتقاد شدید عابدینی و فخری با چشمانی اشکبار:با ناداوری مدال ایران را گرفتند
مجتبی عابدینی و پیمان فخری با اشک ورزشگاه محل برگزاری مسابقات شمشیربازی ریو را ترک کردند.

انتقاد شدید عابدینی و فخری با چشمانی اشکبار:با ناداوری مدال ایران را گرفتند

مجتبی عابدینی و پیمان فخری با اشک ورزشگاه محل برگزاری مسابقات شمشیربازی ریو را ترک کردند.
انتقاد شدید عابدینی و فخری با چشمانی اشکبار:با ناداوری مدال ایران را گرفتند