انتقاد قاضی‌پور از ساخت مسکن مهر در خارج از شهرها

انتقاد قاضی‌پور از ساخت مسکن مهر در خارج از شهرها
خانه ملت نوشت، نماینده ارومیه گفت: بدلیل ساخت مساکن مهر در خارج شهرها، هزینه های زیادی برای ساخت زیرساخت ها شده که باید هزینه نوسازی بافت فرسوده میشد.

انتقاد قاضی‌پور از ساخت مسکن مهر در خارج از شهرها

خانه ملت نوشت، نماینده ارومیه گفت: بدلیل ساخت مساکن مهر در خارج شهرها، هزینه های زیادی برای ساخت زیرساخت ها شده که باید هزینه نوسازی بافت فرسوده میشد.
انتقاد قاضی‌پور از ساخت مسکن مهر در خارج از شهرها

کیمیا دانلود