انحلال انجمن سینمای انقلاب و دفاع مقدس همزمان با پیروزی جریان مقاومت؟!

انحلال انجمن سینمای انقلاب و دفاع مقدس همزمان با پیروزی جریان مقاومت؟!
در شرایطی زمزمه‌های انحلال انجمن سینمای انقلاب و دفاع مقدس و کوچک‌سازی آن شنیده می‌شود که کشور با توجه به پیروزی‌های اخیر جبهه مقاومت نیاز بیش از پیش به ساخت آثار کوتاه و بلند در جبهه مقاومت دارد.

انحلال انجمن سینمای انقلاب و دفاع مقدس همزمان با پیروزی جریان مقاومت؟!

در شرایطی زمزمه‌های انحلال انجمن سینمای انقلاب و دفاع مقدس و کوچک‌سازی آن شنیده می‌شود که کشور با توجه به پیروزی‌های اخیر جبهه مقاومت نیاز بیش از پیش به ساخت آثار کوتاه و بلند در جبهه مقاومت دارد.
انحلال انجمن سینمای انقلاب و دفاع مقدس همزمان با پیروزی جریان مقاومت؟!