انسداد ۷ جاده به دلیل نبود ایمنی/ اعمال محدودیت ترافیکی در محورهای هراز و کندوان

انسداد ۷ جاده به دلیل نبود ایمنی/ اعمال محدودیت ترافیکی در محورهای هراز و کندوان
در حال حاضر محورهای شمشک-دیزین و رامیان-اولنگ-شاهرود، جاده گنجنامه-تویسرکان، محور سی‌سخت-نورآباد، جاده جلگه-چاه‌اسحاق و محور چاهان-زرآباد به دلیل نبود ایمنی، مسدود است.

انسداد ۷ جاده به دلیل نبود ایمنی/ اعمال محدودیت ترافیکی در محورهای هراز و کندوان

در حال حاضر محورهای شمشک-دیزین و رامیان-اولنگ-شاهرود، جاده گنجنامه-تویسرکان، محور سی‌سخت-نورآباد، جاده جلگه-چاه‌اسحاق و محور چاهان-زرآباد به دلیل نبود ایمنی، مسدود است.
انسداد ۷ جاده به دلیل نبود ایمنی/ اعمال محدودیت ترافیکی در محورهای هراز و کندوان