انقلاب امانتی در دست ملت ایران است/ مقابله با فساد اقتصادی ضروری است

انقلاب امانتی در دست ملت ایران است/ مقابله با فساد اقتصادی ضروری است
فرزند یادگار امام خمینی(ره) گفت: انقلاب اسلامی امانت الهی در دست ملت ایران است.

انقلاب امانتی در دست ملت ایران است/ مقابله با فساد اقتصادی ضروری است

فرزند یادگار امام خمینی(ره) گفت: انقلاب اسلامی امانت الهی در دست ملت ایران است.
انقلاب امانتی در دست ملت ایران است/ مقابله با فساد اقتصادی ضروری است