اهتمام دامپزشکی کردستان برای توسعه صادرات دام/ کردستان قطب تولید ماهی قزل آلا

اهتمام دامپزشکی کردستان برای توسعه صادرات دام/ کردستان قطب تولید ماهی قزل آلا
مدیرکل دامپزشکی کردستان از فعالیت هایی سخن گفت که با وجود کمبود اعتبارات، خدمات شایانی به کشاورزان و فعالان عرصه دام محسوب می شود.

اهتمام دامپزشکی کردستان برای توسعه صادرات دام/ کردستان قطب تولید ماهی قزل آلا

مدیرکل دامپزشکی کردستان از فعالیت هایی سخن گفت که با وجود کمبود اعتبارات، خدمات شایانی به کشاورزان و فعالان عرصه دام محسوب می شود.
اهتمام دامپزشکی کردستان برای توسعه صادرات دام/ کردستان قطب تولید ماهی قزل آلا