اولویت‌بندی اندیشکده آمریکایی برای مهار موشک‌های ایران در «مذاکرات»

اولویت‌بندی اندیشکده آمریکایی برای مهار موشک‌های ایران در «مذاکرات»
یک اندیشکده آمریکایی در گزارشی به اولویت‌بندی موشک‌های ایرانی پرداخته که دولت آمریکا و متحدانش بایستی در «مذاکرات موشکی» روی مهار آنها تمرکز کنند.

اولویت‌بندی اندیشکده آمریکایی برای مهار موشک‌های ایران در «مذاکرات»

یک اندیشکده آمریکایی در گزارشی به اولویت‌بندی موشک‌های ایرانی پرداخته که دولت آمریکا و متحدانش بایستی در «مذاکرات موشکی» روی مهار آنها تمرکز کنند.
اولویت‌بندی اندیشکده آمریکایی برای مهار موشک‌های ایران در «مذاکرات»