اکسپرس: قتل سفیر مسکو مانند ترور ولیعهد اتریش است که جرقه جنگ جهانی اول را زد

اکسپرس: قتل سفیر مسکو مانند ترور ولیعهد اتریش است که جرقه جنگ جهانی اول را زد
یک روزنامه انگلیسی در یادداشتی پیرامون قتل سفیر روسیه در ترکیه نوشت: این حادثه مانند قتل ولیعهد اتریش در سال 1914 است که به جنگ جهانی اول منجر شد.

اکسپرس: قتل سفیر مسکو مانند ترور ولیعهد اتریش است که جرقه جنگ جهانی اول را زد

یک روزنامه انگلیسی در یادداشتی پیرامون قتل سفیر روسیه در ترکیه نوشت: این حادثه مانند قتل ولیعهد اتریش در سال 1914 است که به جنگ جهانی اول منجر شد.
اکسپرس: قتل سفیر مسکو مانند ترور ولیعهد اتریش است که جرقه جنگ جهانی اول را زد