ایجاد بدعت آموزشی با استفاده از بی‌اطلاعی وزارت بهداشت/ دور زدن قانون و تامین منافع یک شرکت خصوصی

ایجاد بدعت آموزشی با استفاده از بی‌اطلاعی وزارت بهداشت/ دور زدن قانون و تامین منافع یک شرکت خصوصی
برخی اخبار حاکی از آن است که مجوز برگزاری دوره‌های آموزشی پرستاری و بهیاری توسط معاون درمان و رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران بدون اطلاع وزارت بهداشت، صادر می‌شد که پس از اطلاع این وزارت‌خانه با دستور مستقیم وزیر بهداشت موضوع منتفی شد.

ایجاد بدعت آموزشی با استفاده از بی‌اطلاعی وزارت بهداشت/ دور زدن قانون و تامین منافع یک شرکت خصوصی

برخی اخبار حاکی از آن است که مجوز برگزاری دوره‌های آموزشی پرستاری و بهیاری توسط معاون درمان و رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران بدون اطلاع وزارت بهداشت، صادر می‌شد که پس از اطلاع این وزارت‌خانه با دستور مستقیم وزیر بهداشت موضوع منتفی شد.
ایجاد بدعت آموزشی با استفاده از بی‌اطلاعی وزارت بهداشت/ دور زدن قانون و تامین منافع یک شرکت خصوصی