ایده ناب راه‌اندازی دهکده سلامت در کشت و صنعت لرستان

ایده ناب راه‌اندازی دهکده سلامت در کشت و صنعت لرستان
رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان در جلسه هم اندیشی و تعامل با مدیر عامل مجتمع کشت و صنعت لرستان گفت: خوشبختانه در این مجتمع ظرفیت ها و امکانات خوبی وجود دارد.

ایده ناب راه‌اندازی دهکده سلامت در کشت و صنعت لرستان

رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان در جلسه هم اندیشی و تعامل با مدیر عامل مجتمع کشت و صنعت لرستان گفت: خوشبختانه در این مجتمع ظرفیت ها و امکانات خوبی وجود دارد.
ایده ناب راه‌اندازی دهکده سلامت در کشت و صنعت لرستان