ایرادات وارد به قرارداد فروش گاز به شرکت نروژی همچنان باقی است

ایرادات وارد به قرارداد فروش گاز به شرکت نروژی همچنان باقی است
خبر انعقاد قرارداد فروش گاز طبیعی به یک شرکت نروژی به منظور تبدیل به گاز مایع و صادرات آن اول آبان منتشر شد که براساس ابلاغیه وزیر نفت 3 ایراد در این قرارداد به چشم می‌خورد.

ایرادات وارد به قرارداد فروش گاز به شرکت نروژی همچنان باقی است

خبر انعقاد قرارداد فروش گاز طبیعی به یک شرکت نروژی به منظور تبدیل به گاز مایع و صادرات آن اول آبان منتشر شد که براساس ابلاغیه وزیر نفت 3 ایراد در این قرارداد به چشم می‌خورد.
ایرادات وارد به قرارداد فروش گاز به شرکت نروژی همچنان باقی است