ایرانی‌ها به این راحتی‌ها درباره برجام مذاکره نمی‌کنند

ایرانی‌ها به این راحتی‌ها درباره برجام مذاکره نمی‌کنند
تحلیلگر سرشناس آمریکایی در اظهار نظری گفت که با توجه به مایل نبودن ایران برای مذاکره مجدد درباره اصلاح برجام ، این توافق به سوی بحران می رود.

ایرانی‌ها به این راحتی‌ها درباره برجام مذاکره نمی‌کنند

تحلیلگر سرشناس آمریکایی در اظهار نظری گفت که با توجه به مایل نبودن ایران برای مذاکره مجدد درباره اصلاح برجام ، این توافق به سوی بحران می رود.
ایرانی‌ها به این راحتی‌ها درباره برجام مذاکره نمی‌کنند